POLITYKA

PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu

www.obiektywna.com.pl

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), ARTsouricng Sonia Langhans z siedzibą w Ksawerowie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ARTsourcing Sonia Langhans

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ARTsourcing Sonia Langhans z siedzibą w Ksawerowie przy ulicy Tymiankowa  10/12, z nadanym numerem NIP 9471977555

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się skontaktować poprzez email sonialanghans@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez ARTsourcing treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Działalności polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Działalności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Działaności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Działalności jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Działalności polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Działaności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. ARTsourcing nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży

b). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą

elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną

c). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Działalność treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie

d). W przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną

e). W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ARTsourcing prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (95-054 Ksawerów, ul. Tymiankowa 10/12) lub elektronicznej (wiadomość email na adres sonialanghans@gmail.com).

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych

osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i

przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ARTsourcing jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów

Sesja wizerunkowa

Sesja kobieca

Reportaż

Sesja brzuszek maluszek

Sesja ciążowa

Sesja plenerowa poślubna

Pełna oferta ślubna

Sesja z wieczoru panieńskiego

Foto produkty

Baby shower

Sesja rodzinna studyjna

Pierwsza Komunia Święta

Sesja urodzinowa

Chrzest Święty

Sesja noworodkowa

SESJE ZDJĘCIOWE

INFORMACJE, CENNIK, 

PORTFOLIO

KONTAKT OBIEKTYWNA

SONIA LANGHANS

Instagram

Facebook

rezerwacjeobiektywna@gmail.com

690 866 460

Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Wytwórnia Marketingu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kasprowicza

Przyjaźni

Kasprowicza

Przyjaźni