KARTA VIP

REGULAMIN

Regulamin programu Karty VIP Studia Obiektywna

obowiązuje od 16.04.2020

§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Karty VIP, zwanego dalej również „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest ARTsourcing Sonia Langhans z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Tymiankowa 10/12, NIP 9471977555 zwana dalej również: „Organizator

3. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących klientami studia Obiektywna.

4. Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2. Uczestnictwo w Programie

1. W celu przystąpienia do Programu i otrzymania Karty VIP należy dokonać wpłaty za kartę w wysokości 149,00 zł., wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą oraz podpisać Druk Personalny Karty VIP dostępnyw siedzibie Organizatora oraz wyrazić zgodę na uzyskiwanie od Organizatora wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym w formie email lub SMS. Z chwilą przekazania podpisanego Druku Personalnego, osoba zainteresowana otrzyma Kartę VIP stając się „Uczestnikiem Programu”.

2. Tylko właściwie wypełniony Druk Personalny Karty VIP  zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zgodę na uzyskiwanie od Organizatora wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym - zostanie zaakceptowany przez Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu Karty VIP w ciągu 7 dni, o ile to możliwe.

4. Uczestnik Programu uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie może być przeniesione na inną osobę.

5. Każdy Uczestnik Programu może mieć tylko jedno konto w Programie.

6. Prawo do korzystania z konta Uczestnika Programu - w szczególności prawo do upustów wynikających z Programu - przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Programu.

 

§3. Karta Uczestnika

1. Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje do używania Kartę VIP.

2. Karta VIP umożliwia dokonywanie zakupu usług z przywilejami opisanymi w treści niniejszego Regulaminu.

3. Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty VIP nie sumują się z innymi, obowiązującymi u Organizatora promocjami, rabatami, upustami lub obniżkami, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

 

§5. Rabaty i przywileje

 • Każdy Uczestnik Programu po wypełnieniu formularza i otrzymaniu Karty Stałego Klienta nabywa prawo do

  • 10% rabatu na sesje studyjne, plenerowe oraz reportażowe

  • Stałej ceny za dodatkowe ujęcie spoza pakietu w cenie 25,00 zł

  • Wykonania dwukrotnie w ciągu roku zdjęcia do dokumentu za pośrednictwem strony www.dowodowe.pl za darmo

  • Pierwszeństwo rezerwacji terminu na sesje tematyczne

  • Otrzymania wyretuszowanych zdjęć do wyboru w przyśpieszonym trybie- ustalanym indywidualnie podczas sesji

  • Uczestnictwa w grupie posiadaczy karty VIP na platformie facebook.com

  • Uczestnictwa w konkursach dedykowanych tylko dla posiadaczy karty VIP

2. Rabaty podstawowe nie sumują się z innymi, obowiązującymi u Organizatora promocjami, rabatami, upustami lub obniżkami, chyba że postanowiono inaczej.

 

§6. Zakończenie Programu Karta VIP

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu stronie internetowej Organizatora Programu www.obiektywna.com.pl

 

§7. Zmiany Regulaminu Programu

1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty VIP w każdym momencie.

2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1. Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty VIP  na stronie internetowej Organizatora Program

 

§8. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik Programu Karty Stałego Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora - w tym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako „RODO”.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane w celu realizacji uczestnictwa w Programie na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

5. W celu realizacji Programu Organizator współpracuje na podstawie umów powierzenia, z innymi podmiotami, którym dane osobowe mogą być udostępniane.

6. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

7. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym (Druku Personalnym Karty VIP). W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

8. Uczestnik Programu zostanie wykluczony z Programu, jeżeli wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną lub SMS.

 

§9. Akceptacja Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin Programu Karty VIP będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika Programu z chwilą podpisania Druku Personalnego Karty VIP wydanej Uczestnikowi Programu.

2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej Organizatora – www.obiektywna.com.pl oraz w siedzibie organizatora

3. Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, wszelkie reklamacje i pozostała korespondencja związana z funkcjonowaniem Programu powinna być kierowana do Biura Organizatora na adres:

ARTsourcing Sonia Langhans

Ul. Tymiankowa 10/12

95-054 Ksawerów

Sesja wizerunkowa

Sesja kobieca

Reportaż

Sesja brzuszek maluszek

Sesja ciążowa

Sesja plenerowa poślubna

Pełna oferta ślubna

Sesja z wieczoru panieńskiego

Foto produkty

Baby shower

Sesja rodzinna studyjna

Pierwsza Komunia Święta

Sesja urodzinowa

Chrzest Święty

Sesja noworodkowa

SESJE ZDJĘCIOWE

INFORMACJE, CENNIK, 

PORTFOLIO

KONTAKT OBIEKTYWNA

SONIA LANGHANS

Instagram

Facebook

rezerwacjeobiektywna@gmail.com

690 866 460

Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Wytwórnia Marketingu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kasprowicza

Przyjaźni

Kasprowicza

Przyjaźni