Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), ARTsouricng Sonia Langhans z siedzibą w Ksawerowie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ARTsourcing Sonia Langhans

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ARTsourcing Sonia Langhans z siedzibą w Ksawerowie przy ulicy Tymiankowa  10/12, z nadanym numerem NIP 9471977555

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się skontaktować poprzez email sonialanghans@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez ARTsourcing treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Działalności polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Działalności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Działaności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Działalności jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Działalności polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Działaności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. ARTsourcing nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży

b). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą

elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną

c). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Działalność treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie

d). W przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną

e). W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ARTsourcing prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (95-054 Ksawerów, ul. Tymiankowa 10/12) lub elektronicznej (wiadomość email na adres sonialanghans@gmail.com).

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych

osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i

przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją

niepodania danych osobowych wymaganych przez ARTsourcing jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów.