Regulamin akcji

„#PozujęDlaOBIEKTYWNEJ”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem akcji jest firma ARTsourcing Sonia Langhans z siedzibą w Ksawerowie
 2. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem www.facebook.com/obiektywnafoto/
 3. Akcja prowadzona jest w celu wyłonienia Małej Modelki i Małego Modela studia fotograficznego Obiektywna.
 4. Przystępując do konkursu , poprzez wysłanie zgłoszenia, uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie.
 5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

PRZEBIEG I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia swojego dziecka w wieku od roku do 12 lat.
 2. I ETAP KONKURSU. Zdjęcia pod postem można umieszczać od dnia publikacji postu konkursowego do dnia 18.04.2021 r.
 3. II ETAP KONKURSU. W dniu 20-04-2021 r. zostanie wyłonionych troje dzieci z podziałem na dziewczynka/ chłopiec, które zostaną zaproszone na spotkanie oraz próbną sesję do naszego studia.
 4. III ETAP KONKURSU. Spośród dzieci wybranych w drugim etapie konkursu, na podstawie próbnej sesji i spotkania zostaną wyłonieni modele na rok 2021/2022 po jednym dziecku z każdej płci.
 5. IV ETAP KONKURSU. Na wallu f/obiektywnafoto organizator ogłosi oficjalne wyniki konkursu oraz zostaną przedstawieni nowi modele.
 6. Laureatami konkursu zostają dzieci, wybrane przez komisję studia Obiektywna.
 7. Laureaci zostaną wybrani spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa w konkursie.
 8. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt. „Przedmiot i czas trwania konkursu” będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane  Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
     • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski
     • Ukończyła 18 lat
     • Posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®
     • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
     • Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody

 

NAGRODY

 

 1. Nagrodą w konkursie jest współpraca ze studiem fotograficznym Obiektywna.
 2. W skład Nagrody chodzi:
     • Angaż do komercyjnych sesji zdjęciowych
     • Testowanie dwóch największych scenografii w ciągu roku bez opłat
     • Promocja wizerunku dziecka

 

 1. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na równowartość pieniężną

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości autorem Fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych jest Fotograf.
 2. Przedstawiciel ustawowy Laureata konkursu udziela nieodwołalnej zgody na posługiwanie się przez Fotografa swoim wizerunkiem w celach reklamowych, polegających na umieszczeniu egzemplarza takiej fotografii: w witrynie siedziby fotografa, na stronie internetowej fotografa, w materiałach marketingowych Fotografa (portfolio), folderach oraz na wernisażach i wystawach.

 

WYNAGRODZENIE I KOSZTY POWSTAŁE PRZY WYKONYWANIU ZDJĘĆ

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia podstawowego w wysokości 1 zł/ brutto.
 2. Wszystkie dodatkowe produkty lub ujęcia, które nie są zawarte w przedmiocie umowy  będą wyceniane zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień tego zamówienia.
 3. Strony ustalają, że koszty dojazdu ponosi we własnym zakresie każda ze stron.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage'u.