Regulamin akcji

„#PozujęDlaOBIEKTYWNEJ”

ze zmianami od 21-04-2020

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem akcji jest firma ARTsourcing Sonia Langhans z siedzibą w Ksawerowie
 2. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem www.facebook.com/obiektywnafoto/
 3. Akcja prowadzona jest w celu wyłonienia Małej Modelki i Małego Modela studia fotograficznego Obiektywna.
 4. Przystępując do konkursu , poprzez wysłanie zgłoszenia, uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie.
 5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Przedmiotem konkursu jest zamieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia swojego dziecka w wieku od roku do 12 lat.
 2. Zdjęcia pod postem można umieszczać od dnia publikacji postu konkursowego do dnia 21.04.2020 do godz. 20:00
 3. Do drugiego etapu konkursu przejdzie 3 kandydatów z podziałem na chłopiec/ dziewczynka, z największą liczbą reakcji pod zgłoszeniem konkursowym 
 4. Drugi etap konkursu będzie przeprowadzony w formie niejawnego głosowania w ankiecie google, w której będzie można oddać po jednym głosie na dziewczynkę i chłopca
 5. W dniu 30.04.2020r. zostaną wyłonieni mali modele, a post wyniki zostaną ogłoszone w odrębnym poście na wallu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
     • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski
     • Ukończyła 18 lat
     • Posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®
     • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 4 Regulaminu.
     • Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu jednego Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt. „Przedmiot i czas trwania konkursu” będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane  Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 3. Laureatami konkursu zostają dzieci, które zdobędą najwięcej reakcji pod zdjęciem.
 4. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłonionych dwóch Laureatów Konkursu, po jednym z każdej płci.
 5. Laureaci zostaną wybrani spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa w konkursie.
 6. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na wallu fanpage studia obiektywna

 

NAGRODY

 

 1. Nagrodą w konkursie jest współpraca ze studiem fotograficznym Obiektywna.
 2. W skład Nagrody chodzi:
     • Angaż do komercyjnych sesji zdjęciowych
     • Testowanie dwóch największych scenografii w ciągu roku bez opłat
     • Promocja wizerunku dziecka

 

 1. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na równowartość pieniężną

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości autorem Fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych jest Fotograf.
 2. Przedstawiciel ustawowy Laureata konkursu udziela nieodwołalnej zgody na posługiwanie się przez Fotografa swoim wizerunkiem w celach reklamowych, polegających na umieszczeniu egzemplarza takiej fotografii: w witrynie siedziby fotografa, na stronie internetowej fotografa, w materiałach marketingowych Fotografa (portfolio), folderach oraz na wernisażach i wystawach.

 

WYNAGRODZENIE I KOSZTY POWSTAŁE PRZY WYKONYWANIU ZDJĘĆ

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia podstawowego w wysokości 1 zł/ brutto.
 2. Wszystkie dodatkowe produkty lub ujęcia, które nie są zawarte w przedmiocie umowy  będą wyceniane zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień tego zamówienia.
 3. Strony ustalają, że koszty dojazdu ponosi we własnym zakresie każda ze stron.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage”u.

 

Copyright © 2018 Sonia Langhans

 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia umieszczone na stronie są własnością ARTsourcing Sonia Langhans.

 Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć jest zabronione !