Regulamin akcji

„50 zł zniżki z biletem od Kina Tomi”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem akcji jest firma ARTsourcing Sonia Langhans z siedzibą w Pabianicach
 2. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem www.facebook.com/obiektywnafoto/
 3. Akcja prowadzona jest w celu promocji sesji wiosennych
 4. Organizator oświadcza, że akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani też tworzona we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Przedmiotem akcji jest zakupienie dowolnego biletu na seans w F.K.R. "TOMI" Tomasz Chmielewski, i po uprzednim poinformowaniu Organizatora o chęci skorzystania z akcji, otrzymanie 50 zł zniżki na sesję studyjną w siedzibie Organizatora
 2. Akcja rozpoczyna się w dniu 01-04-2019 r. i trwa do 30-04-2019 r. do godz. 23:59.
 3. Sesje objęte zniżką 50 zł muszą odbyć się w okresie 01-30.04.2019r.
 4. Do Akcji można przystąpić w każdym momencie jej trwania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
     • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski
     • Ukończyła 18 lat
     • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 4 Regulaminu.
     • Dokonała zakupu biletu na dowolny seans w F.K.R. "TOMI" Tomasz Chmielewski Poinformowała organizatora o chęci skorzystania z akcji

 

PRZEBIEG AKCJI

 

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji wystarczy dokonać w Okresie Trwania Akcji jednego zakupu biletu na seans w F.K.R. "TOMI" Tomasz Chmielewski
 2. Rabat w wysokości 50 zł  w Akcji nie podlega kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Akcji może wykorzystać tylko jeden bilet bez względu na liczbę dokonanych zakupów biletowych.
 3. Akcja promocyjna „50 zł zniżki z biletem od Kina Tomi” nie sumuje się z innymi promocjami trwającymi w tym samym czasie.
 4. Termin wykonania sesji ze zniżką 50 zł zostanie ustalony bezpośrednio z uczestnikiem akcji.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości autorem Fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych jest Fotograf.

 

WYNAGRODZENIE I KOSZTY POWSTAŁE PRZY WYKONYWANIU ZDJĘĆ

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia podstawowego w wysokości 250 zł, 400 zł lub 550 zł pomniejszonego o rabat w wysokości 50 zł.
 2. Wszystkie dodatkowe produkty lub ujęcia, które nie są zawarte w przedmiocie umowy  będą wyceniane zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień tego zamówienia.
 3. Strony ustalają, że koszty dojazdu ponosi we własnym zakresie każda ze stron.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w mediach społecznościowych oraz prasie i materiałach drukowanych.